Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերություն

ՍԲ. ԳՐՔԻ ԲԱՌԱՐԱՆ | ԱՆՁՆԱՆՈՒՆՆԵՐ

Ծանոթագրություն. Այստեղ նշված տարեթվերից շատերը մոտավոր են։ Որոշ թագավորների գահակալության տարիները երբեմն համընկնում են, քանի որ համաթագավորության շրջան է եղել։

Աբդիմելեք
Աբդիու (2)
Աբեդնագով
Աբել
Աբեններ
Աբեսաղոմ
Աբեսսա
Աբիա
Աբիաթար
Աբիգեա
Աբիմելեք (2)
Աբիու
Աբիուդ
Աբիսակ
Աբիրոն
Աբրահամ/Աբրամ
Ագաբոս
Ագար
Ագար
Ագրիպպաս
Ադամ
Ադոնիա
Ադրաազար
Ադրաազար
Ազայել
Ազայել
Ազարիա
Ալեքսանդր
Ալեքսանդրոս (2)
Ակյուղաս
Ահարոն
Աղեքսանդրոս (2)
Աղում
Ամասիա (2)
Ամբակում
Ամբակում
Ամեսայի
Ամմոն
Ամոն
Ամոս
Ամրի
Անամայել
Անամայել
Անանիա (5)
Անգե
Անգե
Անդրեաս
Աննա (3)
Անտիպաս
Անքուս
Ապողոս
Ասա
Ասայել
Ասափ
Ասթինե
Ասորդան
Ավոդ
Արետաս
Արիստարքոս
Արշավիր
Արտաշես (2)
Արքեղայոս
Աքաաբ
Աքազ
Աքար
Աքիա
Աքիմաաս
Աքիմելեք
Աքիտոփել
Բաասա
Բալլա
Բաղաամ
Բաղակ
Բաղդասար (2)
Բաղդատ
Բանեա
Բառնաբաս
Բարաբբա
Բարակ
Բարթողոմեոս
Բարուք
Բարտիմեոս
Բենադադ (Ադեր)
Բենադադ Ա
Բենադադ Բ
Բենադադ Գ
Բենիամին
Բեսելիել
Բերենիկե
Բերզել
Բերսաբե
Բոոս
Գաբրիել
Գադ
Գաղիոն
Գամաղիել
Գայիոս (4)
Գեդեոն
Գեեզի
Գեթսոն
Գեսամ
Գոգ
Գոգ
Գոդողիա
Գոդոնիել
Գոթողիա
Գողիաթ
Գոմեր
Գոմեր
Դաթան
Դալիլա
Դանիել
Դավիթ
Դարեհ (3)
Դեբորա
Դեմաս
Դեմետրիոս (2)
Դիանա (Արտեմիս)
Դինա
Դիոնեսիոս
Դիոտրեփես
Դովեկ
Դրուսիղա
Եգղոմ
Եզեկիա
Եզեկիա
Եզեկիել
Եզրաս
Եթթի
Ելա
Ելիասիբ
Ելիմելեք
Եղիա
Եղիաբ
Եղիազար (2)
Եղիակիմ
Եղիմաս
Եղիուս
Եղիսաբեթ
Եղիսե
Եղիփազ
Եղկանա
Ենոք
Եպափրաս
Եպափրոդիտոս
Եսայի
Եսավ
Եսթեր
Եվա
Եվիլմարոդաք
Եվնիկե
Եվտիքոս
Երաստոս (2)
Երեմիա
Եփրեմ
Զաբուղոն
Զակքեոս
Զամբրի
Զարեհ
Զաքարիա (3)
Զեբեդեոս
Զելփա
Զորոբաբել
Թագղաթփաղասար
Թամար (2)
Թարա
Թարաթա
Թարակա
Թեոփիլե
Թովմաս
Թևդաս
Իդիթուն
Իթամար
Իսահակ
Իսաքար
Իսմայել
Իսրայել
Լաբան
Լիա
Լիդիա
Կահաթ
Կայեն
Կայիափա
Կեսար
Կեփաս
Կիս
Կղեմես
Կղեոպաս
Կղոդեոս
Կղոդեոս Լիսիացի
Կյուրենիոս
Կյուրոս
Կոռնելիոս
Կորխ (2)
Կրեսկես
Կրիսպոս
Հաբեթ
Հաբին (2)
Հակոբ
Հակոբոս (3)
Համան
Համան
Հայել
Հայրոս
Հասոն (2)
Հեբուսթե/Հեբահաղ
Հեզաբել
Հեղի
Հեու
Հեսու (2)
Հեսսե
Հերեբաբել
Հերոբովամ Ա
Հերոբովամ Բ
Հերովդես (5)
Հերովդիա
Հերովդիա
Հեփթայե
Հեքոնիա/Հովաքիմ
Հիմենոս
Հիսուս
Հոբ
Հոթոր/Հռագուել
Հոսաբբե
Հոսափատ
Հոսիա
Հովաթամ
Հովակիմ
Հովաս (2)
Հովաքազ (2)
Հովել
Հովիդայե
Հովհաննա
Հովհաննես առաքյալ
Հովհաննես Մկրտիչ
Հովնաթան
Հովնան (2)
Հովսեփ (3)
Հորամ (2)
Հուդա
Հուդա
Հուդա (3)
Հուդի
Հուլիոս
Հռագուել
Հռութ
Ղազարոս (2)
Ղամեք (2)
Ղովտ
Ղուկաս
Ղևի (2)
Մագոգ
Մաղաքիա
Մանասե (2)
Մանովե
Մատաթիա
Մատթեոս
Մարթա
Մարիամ (6)
Մարկոս (Հովհաննես)
Մելքիսեդեկ
Մովսես
Նաբադ
Նաբաղ
Նաբոթ
Նաբուզարդան
Նաբուքոդոնոսոր
Նաթան
Նաթանայել
Նավում
Նաքոր (2)
Նեեման
Նեեմի
Նեփթաղիմ
Նեքավով
Նիկոդեմոս
Նոյ
Նոոմին
Շիղա
Շմավոն (2)
Ոռնա
Ուրիա (3)
Պասքոր
Պետափրես
Պետրոս
Պիղատոս
Պողոս (Սողոս)
Պոպլիոս
Պրիսկիղա
Ռաբսարիս, Ռափսակ, Թարաթա
Ռազոն
Ռահաբ
Ռասոն
Ռաքել
Ռեբեկա
Ռեսփա
Ռոբովամ
Ռոդե
Ռուբեն
Սադոկ
Սաղմանասար (2)
Սաղոմե
Սամեգար
Սամսոն
Սամվել
Սանաբալատ
Սառա
Սավուղ
Սափան
Սափիրա
Սեդեկիա (2)
Սեդրակ
Սեթ
Սեհոն
Սեղղում
Սեմ
Սեմեի
Սենեքերիմ
Սերգեոս Պողոս
Սեփորա
Սիբա
Սիմեոն
Սիմոն (8)
Սիսարա
Սյուքեմ
Սողոմոն
Սոմնաս
Սոսթենես (2)
Սոփար
Սոփոնիա
Ստեփանոս (2)
Տաբիթա
Տաբիթա (Այծեմնիկ)
Տիբերիոս
Տիմոթեոս
Տիտոս
Տյուքիկոս
Տուբիա
Տրոփիմոս
Փակեե
Փակեիա
Փարավոն
Փարավոն (10)
Փենեես (2)
Փեստոս
Փիբե
Փիլիմոն
Փիլիպպոս (4)
Փուղ
Քաղեբ
Քամ
Քամ
Քանան
Քեղկիա
Քեղկիա
Քետտուրա
Քիրամ (2)
Քիրամ (2)
Քոդողագոմոր
Քուսարսաթեմ
Քուսի
Օբեդ
Օբեդ-Եդոմ
Օգ
Օգոստոս Կեսար
Օզա
Օզիա
Օղդա
Օնեսիմոս
Օնեսիփորոս
Օսեե (2)
Օրփա
Օփնի և Փենեես
Օփնի և Փենեես
Օքոզիա 1
Օքոզիա 2
Ֆելիքս
ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՐԴԱԼ