Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերություն

ՍԲ. ԳՐՔԻ ԲԱՌԱՐԱՆ | ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ

Ծանոթագրություն. Այս բաժինը թվարկում է այն վայրերը, որոնք Աստվածաշնչում հիմնական դեր են խաղում՝ շատ կարևոր հղումներով։ Վերջին հղումները նշում են, թե դրանք որտեղ կարելի է գտնել. այս մասում՝ Հին կամ Նոր Կտակարանների ժամանակաշրջանի Իսրայելի քարտեզների՞, թե՞ առաջին մասում զետեղված քարտեզների վրա։

Գրաբարում և նրանից եղած թարգմանություններում՝

բացակայող անուններ
* ներկայացված է այլ տարբերակ

Աբել-Բեթմաաքա
Աբել-Մաուլա
Աբեր*
Աբիլենե
Աբոր
Ադամ
Ադամա
Ադրամինտա
Ազեկա
Ազոտ
Աթենք
Ալեքսանդրիա
Ակկարոն
Ահավա
Աղի ծով
Ամմոն
Ամփիպոլիս
Այեղոն
Այեղոն
Այենդոր
Այենոն
Անաթոթ
Անտիոք «Պիսիդյան»
Անտիոք՝ Ասորիքում
Անտիպատրիս
Առնոն
Ասիա
Ասկաղոն
Ասոն
Ասոր*
Ասորեստան
Ասորիք
Աստարոթ
Ավսիդ
Ատարոթ
Ատտալիա
Արաբա
Արամ
Արարատ
Արգոբ
Արեգ
Արեդ
Արիմաթիա
Արմագեդդով
Արոյեր
Արքունի ճանապարհ
Ափեկ
Աքայա
Աքոր
Աքքադ
Բաբելոն
Բասան
Բեթանիա
Բեթել
Բեթհեզդա
Բեթղեհեմ
Բեթորոն
Բեթսամյուս
Բեթսայիդա
Բեթսան
Բեթսուր
Բեթփագե
Բերիա
Բերսաբե
Բյութանիա
Բոսորա
Գաբա
Գաբաա
Գաբավոն*
Գադ
Գազա
Գազեր
Գալիլիա
Գաղաադ
Գաղատիա
Գաղգաղա
Գայի
Գարիզին
Գեբաղ
Գեբաղ*
Գեթ
Գեթաքոբեր
Գեթսեմանի
Գեհոն
Գեղբուե
Գեղեցիկ նավահանգիստ
Գեննեսարեթ
Գեսեմ
Գեսիոնգաբեր
Գեսուր
Գերարա
Գոզան
Գոմոր
Դաղմատիա
Դամասկոս
Դան
Դե-Սեթ
Դեբոն*
Դեկապոլիս
Դերբե
Դոթայիմ
Դոր
Եգիպտոս
Եգղոմ*
Եդեմ
Եդոմ
Եդրինա*
Եթովպիա
Ելաթ
Ելամ (Էլամ)
Եղա
Եմաթ
Ենգադիա*
Ենոմ*
Եսեբոն
Եսթավուլ
Երապոլիս
Երիքով
Երուսաղեմ
Եփեսոս
Եփրաթա
Եփրատ
Եփրեմ
Զաբուղոն
Զիփ
Զմյուռնիա
Զոորա
Էմմավուս
Էր*
Թաբոր
Թամնաթա
Թամնաթսարա*
Թանաք
Թարսիս*
Թեբե*
Թեզբե
Թեկուա
Թեկուե
Թեման
Թեսաղոնիկե
Թերսա
Թիվատիր
Թոփոթ
Իդումեա
Իկոնիոն
Իսաքար
Իսրայել
Իտուրեա
Լադաբար
Լավոդիկիա
Լաքիս
Լեբնա
Լիբանան*
Լիկիա
Լյուդդա
Լյուստրա
Լյուրիկա
Լուդ
Լուզա
Խառան*
Կադես*
Կադեսբառնեա
Կանա
Կապադովկիա
Կարիաթարիմ
Կարիաթեմ
Կարիաթեմ-Արբոկ
Կարմեղոս
Կարմիր ծով
Կափառնայում
Կեդրոն
Կեիլա
Կենքրա
Կեսարիա
Կիլիկիա
Կիպրոս
Կիսոն
Կիտիիս
Կյուրեն
Կյուրենիա
Կողոսիա
Կորնթոս
Կրետե*
Հաբիս-Գաղաադ
Հաբոկ*
Հազեր
Հավան*
Հեբղաամ*
Հեբուս
Հեզրայել
Հելիոպոլիս
Հերմա*
Հերմոն
Հոպպե
Հորդանան
Հուդա
Հուդա
Հունաստան
Հռոմ
Ձիթենյաց
Ձիթենյաց լեռ
Մադիան
Մակեդա
Մակեդդով
Մակեդոնիա
Մամբրե
Մամրե
Մանայիմ*
Մանասե
Մասփա
Մավոն
Մարաստան
Մարեսա
Մաքաթիի
Մաքմաս*
Մելիտինե
Մելիտոս
Մեծ ծով
Մեմփիս
Մեռյալ ծով
Միջագետք
Միտիլինե
Մյուռա
Մյուսիա
Մովաբ
Մովաբի հարթավայրեր
Մորե
Մորեսեթ
Մորիա*
Նաբանա*
Նաբավ
Նազարեթ
Նային
Նեապոլիս
Նեգև
Նեղոս
Նեփթաղիմ
Նինվե
Նոմբա
Շմավոն
Ողկույզ
Որեք
Ուր
Պամփյուլիա
Պատիողոս
Պատմոս
Պարսկաստան
Պափոս
Պերգամոն
Պերգե
Պիսիդիա
Պոնտոս
Պտողեմայիդա
Ռաբաթ*
Ռամա (3)
Ռամեսե
Ռամոթ-Գաղաադ
Ռափային*
Ռեբղաթա
Ռեգիոն
Ռոգել
Ռուբեն
Սաբա
Սալամինա
Սաղեմ
Սամարիա
Սանիր
Սատտիմ
Սարաա
Սարդիկե
Սարեփթա
Սարոն
Սեբոիմ*
Սեիր
Սելա*
Սելով*
Սելևկիա
Սենաար
Սեփփարուիմ
Սիդիմ
Սիդոն
Սիլովամ
Սիկելեկ
Սին*
Սինա
Սիոն
Սիրակուսա
Սյուքար
Սյուքեմ
Սոդոմ
Սոկքոթ
Սոկքոթ 2.
Սուբա
Սուհեն*
Սունամ
Սուսա
Սուր
Սոփերա
Տայանիս
Տարսոն
Տափնաս
Տիբերիա
Տիգրիս
Տյուրոս
Տոբ
Տրաքոնիա
Տրովադա
Փադան-Արամ
Փանուել*
Փառան
Փարփարա
Փիդոն
Փիլիպպե
Փիլիպպյան Կեսարիա
Փիսգա
Փղշտացիների երկիր
Փյունիկե
Փյունիկիա
Փուդ
Փռյուգիա
Քաղան
Քաղդեա
Քանան
Քարքամիս
Քեբրոն
Քեներեթ*
Քոբար
Քոռաթ
Քորազին
Քորեբ
Քուշ
Օդողոմ
Ֆիլադելֆիա
ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՐԴԱԼ